Galerij

XL&Knowledge heeft inmiddels een groot aantal wiki's geïmplementeerd, waarbij de nadruk heeft gelegen op het ondersteunen van kennismanagement van architectuur. In dat kader zijn verschillende generieke en organisatie-specifieke architecturen vertaald naar een gestructureerde en semantisch rijke vorm. Zo zijn er ondermeer wiki's gerealiseerd in opdracht van ICTU, het ministerie van OCW, de gemeente Venlo, de gemeente Almelo, Kennisnet, saMBO-ICT, Logius, InterProvinciaal overleg (IPO) en het Waterschapshuis. Een aantal van deze wiki's is ook vrij toegankelijk. Daarnaast is er op eigen initiatief een aantal wiki's ingericht met daarin de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur, Gemeentelijke Model Architectuur en de ArchiXL IT-referentie-architectuur

Project Omschrijving Screenshot
ArchiXL IT-referentie-architectuur De ArchiXL IT-referentie-architectuur is een referentie-architectuur die kan worden gebruikt bij het opstellen van specifieke architecturen voor organisaties. De architectuur is opgesteld op basis van kennis en ervaringen van consultants van ArchiXL en zal worden bijgesteld op basis van nieuwe inzichten. De architectuur beschrijft de inrichting van de informatievoorziening op verschillende lagen, waarbij de nadruk ligt op de generieke inrichting; dat wat van toepassing is op iedere organisatie. ArchiXL it referentiearchitectuur.png
BZK - HRMetaData De HR Metadata Repository is de tool waarin alle organisaties en organisatieonderdelen HR-gerelateerde definities kunnen vastleggen. Het gaat daarbij om definities die gebruikt worden om HR-gerelateerde rapportages te maken. Vaak is onduidelijk welke definities precies door een organisatie gebruikt worden, waardoor het onmogelijk is om jezelf als organisatie met anderen te vergelijken. Ook het nemen van beslissingen op basis van kengetallen, waarvan niet precies duidelijk is wat ze betekenen, leidt tot verkeerde beslissingen. Overheidsorganisaties kunnen met behulp van de HR metadata repository op een gestructureerde wijze definities vastleggen, vaststellen of, en waar ze afwijken van definities gebruikt bij andere organisaties. ArchiXL heeft ons uitstekend geholpen bij het realiseren van de HR-metadata Repository. Op basis van onze input hielpen ze ons het conceptuele model te verbeteren, en maakten ze een schitterende, gebruiksvriendelijke wiki-implementatie. De opdracht die we hiermee samen voor het ministerie van BZK gerealiseerd hebben, was mede daardoor een succes! (Tom Kronenburg, Projectmanager) HRMetaData.png
EAR Online Deze wiki is opgezet voor de ondersteuning van de ontwikkeling en het uitdragen van de Enterprise Architectuur Rijksdienst (EAR). De EAR biedt een samenhangende referentie-architectuur voor de Rijksdienst. Het is een houvast voor iedereen die, vanuit de concern-gedachte, stappen wil zetten om de samenwerking tussen en binnen delen van de Rijksdienst te verbeteren. ICTU.png
GEMMA Online GEMMA staat voor de GEMeentelijke Model Architectuur. Dit is de landelijke referentiearchitectuur voor gemeenten. GEMMA helpt gemeenten om (ICT-)ontwikkelingen in samenhang aan te sturen. Ontwikkelen, bouwen, aanschaffen en implementeren onder architectuur zorgt ervoor dat de oplossingen onderling goed samenwerken. GEMMA Online bevat architectuurmodellen, views, principes en elementen. Daarnaast bevat het ook de informatiemodellen en de berichtenstandaarden, met de bijbehorende toelichtende teksten.

Daarnaast functioneert GEMMA Online als back-end van de Softwarecatalogus. GEMMA Online bevat de GEMMA architectuurmodellen, die met behulp van ArchiMedes zijn geïmporteerd. Via de door XL&Knowledge ontwikkelde GEMMA API, worden gegevens (referentiecomponenten, applicatiefuncties, standaarden etc) in de Softwarecatalogus geïmporteerd en views gecreëerd. Verder wordt ook de export die de Softwarecatalogus levert, gegenereerd door het GEMMA Online platform.

GEMMA Online faciliteert ten slotte de overleg- en werkgroepen die er zijn om de diverse standaarden rondom StUF, maar ook GEMMA in het algemeen.
GEMMAOnline.png
Gemeente Venlo - Venlose Enterprise- en Referentiearchitectuur (VERA) VERA staat voor Venlose Enterprise en Referentie Architectuur, waarin informatiebeleid en achitectuur samenkomen. Om de kwaliteit van de informatievoorziening en de daartoe ingezette ICT beter te kunnen waarborgen, wordt concernbreedsamengewerkt aan een gemeentebrede bedrijfs-, informatie- en technische architectuur. Deze wiki is niet vrij toegankelijk VERA.png
Ministerie van OCW - Referentie Onderwijs Sector Architectuur (ROSA) De ROSA wiki heeft als doel om organisaties te ondersteunen die binnen het onderwijsdomein informatie uitwisselen of die informatie uitwisselen met het onderwijsdomein. Het onderwijsdomein omvat de onderwijssectoren (PO, VO, BVE en HO) en de organisaties die onder verantwoordelijkheid van OCW vallen (kerndepartment, DUO, CVE en Inspectie. Deze wiki is vrij toegankelijk. ROSA.png
NORA Online NORA is in 2009 door het kabinet vastgesteld als norm voor de Nederlandse overheid. NORA biedt principes, definities en modellen voor het ontwerp en de inrichting van de informatievoorziening van de overheid en de dienstverlening aan burgers en bedrijven. Het is een instrument dat door architecten, projectleiders en managers kan worden benut bij het verbeteren van de dienstverlening en het vermogen tot samenwerking van hun organisatie. Deze wiki ondersteunt het gebruik, beheer en doorontwikkeling van NORA. NORA.png
PiLOD Hoe breng je aan elkaar gerelateerde openbare gegevens ook echt met elkaar in verbinding? Die vraag brengt een grote groep mensen vanuit het bedrijfsleven, kennisinstituten en de overheid bijeen in de pilot Linked open data. Nadat in 2012/2013 de mogelijkheden voor het prepareren van data, het daadwerkelijke linken van data en het toepassen van linked data zijn onderzocht, is in november 2013 een vervolg van start gegaan: het Platform implementatie Linked Open Data (PiLOD). Focus van het PiLOD ligt op het toepassen en werken met Linked Open Data. De nieuwe PiLOD Wiki maakt gebruik van de volgende tooling: MediaWiki, Semantic MediaWiki, een aantal standaard extensies (zoals een LinkedIn koppeling met een QR-code bij de persoonsprofielen in de Wiki), en een aantal ArchiXL extensies. Door deze combinatie van technologieën is het mogelijk om kennismodellen in de Wiki te definiëren, te werken met bestaande vocabulaires, zoals Dublin Core Terms en FOAF en kunnen mooie mashups gemaakt worden die gebruik maken van de in de Wiki aanwezige Linked Data. Ook kan de beschikbare SPARQL endpoint direct bevraagd worden door middel van SPARQL queries. Screenshot PiLOD.png
Triple A encyclopedie Het MBO onderwijs verandert en de vraag naar flexibel, betaalbaar en goed georganiseerd onderwijs groeit. Daarom voldoen de huidige ICT systemen niet altijd meer. Als ICT aan vervanging toe is, is het de vraag waar de nieuwe systemen aan moeten voldoen? Triple A geeft hier antwoord op.

Een netwerk van ROC’s en AOC’s werkte daarom aan een gezamenlijke visie op onderwijsvernieuwing. De visie werd, aan de hand van de processen binnen een onderwijsinstelling, uitgewerkt in een procesmodel. De consequenties daarvan voor de ondersteunende systemen zijn beschreven in de functionele ontwerpen en architectuur van Triple A. De visie, architectuur en functionele ontwerpen zijn gebundeld in de Triple A encyclopedie.

Voor deze wiki heeft WikiXL samen met Netwinst een speciale frontend ontwikkeld, die de content ophaalt uit de wiki-backend. Ook deze is speciaal vormgegeven in samenwerking met Bitman
TripleA.png

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links